Repertórium

A Magyar irodalmi repertórium online változata

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Kapcsolat

Postacím: 1072 Budapest, Akácfa u. 20. fsz./Ü-2.
Tel./fax: (1) 321-4757
E-mail: szif@racio.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

1. Az adatkezelő neve: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (továbbiakban Adatkezelő)

2. Az adatkezelő címe: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 9.

3. Az adatkezelő elérhetőségei:

- e-mail: szif.szerk@gmail.com

- levelezési cím: 1462 Budapest, Pf.: 629

4. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:

Adatkezelési gyakorlata során az Adatkezelő figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

5. Követett alapelvek az adatkezelés során:

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

6. Az adatkezelés jogalapjai:

6.1. az adatkezelés kötelező adatkezelésen alapul, jogalapja a szerződés teljesítése, továbbá a jogi kötelezettségek teljesítése, célja a szerződés szerinti jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, valamint a mindenkor hatályos pénzügyi, számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti adatkezelés

6.2. az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, jogalapja a szerződés teljesítése, célja hogy Adatkezelő az adott szerződéssel kapcsolatban részére postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön.

7. Az érintett személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, születési hely és idő, anyja neve, lakcím / székhely, adóazonosító jel / adószám, TAJ szám, e-mail cím

8. A személyes adatok címzettjei:

Esztom Kft. (1134 Budapest, Lehel u. 12.)

Foglalkoztatással, bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok feldolgozását, a mindenkor hatályos pénzügyi, számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti adatkezelést végzik az Adatkezelő részére, ill. megbízásából.

9. A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. A munkaviszonyból és megbízási jogviszonyból származó személyügyi adatok a törvényi előírásnak megfelelően – nem selejtezhetők; ez esetben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. A megrendeléshez kapcsolódó adatokat a megrendelés teljesítéséig tároljuk.

10. Sütik (cookie-k):

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

11. Tájékoztatás jogokról:

Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a jogszabályi kivételektől eltekintve - törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban megadott levelezési címére érkező írásbeli kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

12. Jogorvoslati lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.